وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی ذیحسابی و اداره کل امور مالی
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

تنظيم، نگهداري و کنترل دفاتر اعتبارات برحسب برنامه و مواد هزينه و ساير طبقه بنديهاي بودجه اي. تامین اعتبار کلیه هزینه ها به ذینفعان در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، تطبیق و کنترل اقلام مندرج در دفتر اعتبارات با قوانین موضوعه

نظارت و تنظیم حسابهای ماهانه و سالانه ، رفع مغايرت ها ی حسابهای معین و تراز کل، کنترل فرمهای استخراج شده با تراز کل عملیاتی ،تسلیم به موقع تفريغ بودجه سالانه و خلاصه عملکرد ماهانه و سالانه کلیه حسابها جهت تهیه و تنظیم گزارشات و صورتهای مالی ماهانه و سالانه

بررسی اسناد و مدارک مالی نسبت به رسیدگی و نظارت برتهیه و تنظیم صورتحسابهای پرداختی اقدام و امور مربوط به تایید اسناد صادر شده در سیستم مالی و نظارت بر عملکرد کارشناسان و تقسیم کار بین آنها و بررپاسخگویی به واحد های نظارتی و همچنین انجام مکاتبات با حوزه های داخل و خارج وزارت خانه همچنین ارائه گزارشات

ورود اطلاعات مربوط به اضافه کار، تمام وقتی، محرومیت و کلیه مزایای پرداختی بررسی کلیه پرداختها با قوانین و مقررات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان ورود اطلاعات و پردازش کلیه پرداختهای مربوط به حقوق و مزايای کارکنان دریافت خروجی مربوطه و تجزیه و تحلیل اطلاعات ارائه شده

نظارت بر حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال غير منقول متعلق به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي، تمركز حساب و اسناد مالكيت اموال مزبور و تهيه و تنظيم آمار مربوط و به روز نگهداشتن اطلاعات حتي الامكان با استفاده از سيستمهاي الكترونيكي.

ايجاد كليه پرداختي‏ ها در سامانه پرداخت الكترونيك بانك مركزي- ايجاد شماره حساب و فايل پرداخت ساتنا و پايا - بررسي روزانه حساب هاي بانكي- رفع مغايرت بانكي با اداره دفترداري- دريافت و ثبت و نگهداري انواع ضمانت نامه هاي بانكي- پيگيري تمديد و آزاد سازي ضمانت نامه ها- چاپ روكش كليه اسناد-

شناسایی بدهی ها، تعهدات و مطالبات وزارت بهداشت بر اساس ترتیبات مقرر در ماده ( 1 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، انجام وظایف محوله در ارتباط با اسناد خزانه اسلامی موضوع تبصره 5 قانون بودجه، تهیه و بروزرسانی جدول بدهی‌ها و مطالبات وزارت بهداشت بر اساس ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، تهیه گزارشات در چارچوب اهداف و وظایف محوله

رامین حاجی هاشمی ذیحساب و مدیرکل امور مالی

رامین حاجی هاشمی

ذیحساب و مدیرکل امور مالی